Klasy podatkowe w Niemczech

KLASY PODATKOWE A PODATEK DOCHODOWY

Wysokość podatku dochodowego, pobieranego na terenie Niemiec uzależniona jest od klasy podatkowej, do której został zakwalifikowany dany podatnik. Niemiecki system rozróżnia 6 klas podatkowych (Steuerklasse). Podstawowymi kryteriami, które mają wpływ na przynależność do klasy podatkowej są: stan cywilny, sytuacja życiowa oraz posiadanie dzieci.

KTÓRĄ KLASĘ PODATKOWĄ WYBRAĆ?

Jeśli podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim oraz nie posiada dzieci, to automatycznie zostaje przypisany do pierwszej klasy podatkowej. Ta klasa dedykowana jest również dla osób niezamężnych, rozwiedzionych, będących w separacji, oficjalnym konkubinacie, owdowiałych, a także dla małżeństw, w których druga osoba jest zatrudniona w innym kraju niż Niemcy, np. w Polsce.

Druga klasa podatkowa dotyczy wyłącznie osób stanu wolnego, które samodzielnie wychowują dzieci i z tego tytułu pobierają zasiłek rodzinny lub opiekuńczy.

Bardzo często spotykaną klasą podatkową dla małżeństw zamieszkujących na terenie Niemiec jest klasa trzecia. Warunkiem przynależności do tej klasy jest konieczność posiadania przez małżonka piątej klasy podatkowej bądź też w sytuacji, gdy małżonek jest osobą bezrobotną. Klasa ta przeznaczona jest również dla osób owdowiałych w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

Do klasy czwartej należą małżeństwa zamieszkujące i pracujące na terenie Niemiec, o zbliżonych dochodach obojga małżonków.

Piąta klasa podatkowa również dotyczy małżeństw mieszkających i pracujących w Niemczech, przy czym wielkość ich przychodów bardzo się różni. Wówczas jeden z małżonków jest rozliczany według piątej klasy podatkowej, a druga osoba przynależy do trzeciej klasy podatkowej.

Dla osób uzyskujących jednocześnie zatrudnienie u kilku pracodawców jest przeznaczona szósta klasa podatkowa. Klasa ta zasadniczo nie przewiduje ulg podatkowych.

JAKIE ZNACZENIE MA WYBÓR KLASY PODATKOWEJ?

Przynależność do danej klasy podatkowej ma wpływ na wysokośćć płaconego podatku. Isnieje jednak możliwość bezpłanego dokonania zmiany klasy podatkowej w ciągu roku, przy czym należy pamiętać, że zmiana ta ma wpływ nie tylko na wysokość płaconego podatku, ale również na wysokość świadczeń takich jak: chorobowe, bezrobotne, macierzyńskie.