ULGI PODATKOWE W NIEMCZECH

ULGI PODATKOWE W NIEMCZECH

Osoby przebywające w Niemczech w celach zarobkowych, ponoszą szereg wydatków związanych z utrzymywaniem kontaktów z rodziną, zakwaterowaniem oraz przejazdami między Polską i Niemcami. Tamtejsze prawo podatkowe klasyfikuje wszelkie tego typu wydatki jako koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Istotne jest przy tym posiadanie tymczasowego zameldowania w Niemczech oraz stałego zameldowania podatnika i jego rodziny w Polsce. Wszelkie wydatki poniesione podczas podróży do Polski, opłaty poniesione w związku z zakwaterowaniem na trerenie Niemiec (np. telefon, internet, prąd, gaz) klasyfikują się jako koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa. Konieczne jest udokumentowanie poniesionych kosztów dowodami zapłaty (faktury, paragony, potwierdzenia przelewów). Na każdy miesiąc pracy w Niemczech dopuszczalne jest odliczenie jednej wizyty w rodzinnym domu.

Niemieckie prawo podatkowe zawiera wiele regulacji prawnych wspierających rodziny. Jedną z możliwości odciążenia podatnika są kwoty wolne od podatku z tytułu posiadania dzieci. Każda para rodziców ma możliwość odliczenia na każde dziecko do 18 roku życia kwoty od dochodu.

Niemiecki Urząd Podatkowy przy rocznym rozliczeniu podatkowym uznaje również wszelkie finansowe obciążenia z tytułu zakupu odzieży służowej, narzędzi i środków wykorzystywanych podczas pracy. Rozliczyć można także koszty dojazdu do pracy, bez względu na to z jakiego środka transpostu korzyta podatnik.

Możliwe jest odliczenie także kosztów uzyskania przychodu, a więc kosztów związanych z wykonywaniem pracy, wówczas gdy ponieśliśmy je z własnej kieszeni. Przedmioty zakupione w taki sposób nie mogą być używane do celów prywatnych. Do takich kosztów zaklasyfikować można: koszty dodatkowego kształcenia, czasopisma oraz literaturę specjalistyczną.

Podatnik ma możliwość odliczenia sobie od podstaw podatku również koszty, które powiązane są z pracą ale nie w bezpośredni sposób. Do takich kosztów należą obciążenia finansowe poniesione podczas podróży służbowych, szkoleń zawodowych, a także wydatki związane np. z kosztami leczenia, w momencie, gdy podatnik uległ wypadkowi w drodze do pracy.